பைபிள்… அடிப்படையில்

விளக்கக்காட்சிகள்

01-அறிமுகம்_C7SJ-78-eng3_tam_bb_7772_v4.pptx
02-வரைபடம்-86_tam_bb_6288_v4.pptx
3A-சிருஷ்டிப்பு-28_tam_bb_1774_v4.pptx
3B-ஆபிரகாம்-யோசேப்பு-68-eng1_tam_bb_9954_v4.pptx
3C-மோசே-யோசுவா-53_tam_bb_9031_v4.pptx
3D-3_சமூகம்-73-eng1_tam_bb_0852_v4.pptx
3E-அமைதி-36_tam_bb_3263_v4.pptx
3F-இயேசு-96-eng1_tam_bb_8252_v4.pptx
04-விரைவான_நேரம்-20_tam_bb_6184_v4.pptx
5A-அடிநிலப்பாறை_1-64_tam_bb_5312_v5.pptx
5B-அடிநிலப்பாறை_2-88_tam_bb_8399_v4.pptx
06-திறந்த_வேதாகமம்-44_tam_bb_6996_v4.pptx
07-பழைய_ஏற்பாடு-87_tam_bb_2571_v4.pptx
08-புதிய_ஏற்பாடு-98_tam_bb_0167_v4.pptx
09-முடிவு-43_tam_bb_8852_v4.pptx

கதை கூறல் நூல்கள்

00-சொற்கள்_விரிவுரைக்_குறிப்பு_அட்டை_tam_bb_v2.pptx
01-அறிமுகம்_C7SJ-pp1-32_tam_bb_1201_v4.docx
02-வரைபடம்-pp33-57_tam_bb_1245_v4.docx
3A-சிருஷ்டிப்பு_pp58-69_tam_bb_5990_v4.docx
3B-ஆபிரகாம்-யோசேப்பு-pp70-97_tam_bb_0569_v4.docx
3C-மோசே-யோசுவா-pp98-121_tam_bb_7089_v4.docx
3D-3_சமூகம்-pp122-153_tam_bb_7980_v4.docx
3E-அமைதி-pp154-172_tam_bb_7902_v4.docx
3F-இயேசு-pp173-211_tam_bb_9330_v4.docx
04-விரைவான_நேரம்-pp229-243_tam_bb_2593_v4.doc
5A-அடிநிலப்பாறை_1-pp244-271_tam_bb_9343_v4.docx
5B-அடிநிலப்பாறை_2-pp272-308_tam_bb_6789_v4.docx
07-பழைய_ஏற்பாடு-pp327-364_tam_bb_3723_v4.docx

கையேடு

மாணவா் கைந்நுால்_tam_bb_1878_v3.pptx
மாணவர்_கையேடு_tam_bb_8362_v3.doc

Tamil Fonts

Bamini_Plain.ttf
Kalahac.ttf
latha.ttf
mylao.ttf
Nirmala.ttf
Sailndra.TTF
suryan.ttf

________________________

Hotlinks: தமிழ் (Tamil)பைபிள்… அடிப்படையில்சிருஷ்டிப்பு •  பழைய ஏற்பாட்டு பின்னணிபரிசுத்த ஆவியானவர் • பழைய ஏற்பாடு கணக்கெடுப்புபுதிய ஏற்பாட்டு பின்னணி

en_USEnglish